Privacybeleid & Cookies

Dit privacybeleid beschrijft hoe KOMODER B.V ('wij', 'ons' of 'onze') uw persoonlijke gegevens gebruikt die u op deze website aan ons wil verstrekken. Door deze website te gebruiken, accepteert u dit privacybeleid.

Over ons privacybeleid

Komoder geeft om uw privacy. Komoder verwerkt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Komoder zal uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking stellen aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Komoder BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 04/10/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Ons privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Bovendien leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

In het onderstaande gedeelte kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Customer Relationship Management

We slaan uw persoonlijke informatie op in een CRM (Customer Relationship Management) - Cloud Software Suite & SaaS-applicaties voor bedrijven. De CRM-servers bevinden zich in datacenters in Europa (Een in Amsterdam, Nederland en een andere in Dublin, Ierland).

Storage and deletion of your personal information

We will store your personal information for the period of providing our products and promotions to you. We will delete your personal information (Name, Email Address, City, Location, IP, Country, Source) if you request us by email at gdpr@komoder.com

Webhosting

Wij nemen webhostingdiensten af van Into VPS, een service die wordt aangeboden Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany. Zij verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner Online GmbH heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner Online GmbH is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Externe service providers

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met externe serviceproviders. Deze externe serviceproviders verwerken uw persoonlijke gegevens niet, behalve in onze instructies en voor de bovengenoemde doeleinden.

Al deze serviceproviders zijn contractueel verplicht om uw persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren en alleen voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken, in overeenstemming met dit privacybeleid. U begrijpt en accepteert dat de wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op dergelijke niet-EU-serviceproviders, mogelijk niet zo beschermend is als die in het land waar u woont. Door dit Privacybeleid te accepteren, stemt u in met het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze externe dienstverleners.

Overnames, fusie of verkoop

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met een derde partij om een fusie, overname of verkoop mogelijk te maken van alle of een deel van onze activa, op voorwaarde dat het gebruik van uw persoonlijke informatie door die derde partij in overeenstemming blijft met dit privacybeleid. Ten slotte kunnen we uw persoonlijke gegevens aan overheidsinstanties doorgeven, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Ondanks dat wij hoofdzakelijk zelf bij u bezorgen kan het voorkomen dat wij gebruik maken van de diensten van externe berzorgers voor het uitvoeren van de leveringen. Het is in dat geval noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze bezorgers delen. Deze bezorgers gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Welke persoonlijke informatie we verzamelen

Wij verzamelen de volgende persoonlijke informatie die u ons op deze website wilt geven: volledige naam, e-mailadres, niet-specifieke locatie-informatie (afgeleid van het IP-adres), telefoonnummer, stad, land, etc.). We kunnen ook persoonlijke informatie verzamelen die u ons geeft tijdens uw communicatie met ons over onze services, zoals technische ondersteuning. Wanneer u een privacykennisgeving op onze website accepteert, verzamelen wij uw IP-adres, land (afgeleid van uw IP-adres), de datum van toestemming en op welke pagina u toestemming hebt gegeven. We gebruiken deze informatie alleen om uw toestemming voor de getoonde privacyverklaring te documenteren.

Deze website maakt gebruik van Mouseflow: een website-analysetool die sessieherhaling, heatmaps, trechters, formulieranalyses, feedbackcampagnes en soortgelijke functies / functionaliteit biedt. Mouseflow kan de volgende handelingen en variabelen opnemen: muisklikken, muisbewegingen, scrollen, formuliervullingen (toetsaanslagen) van niet- uitgesloten velden, bezochte pagina's en inhoud, tijd op site, browser, besturingssysteem, apparaattype (desktop / tablet / telefoon), schermresolutie, type bezoeker (eerste keer / terugkerend), verwijzer, geanonimiseerd IP-adres, locatie (stad / land ), taal en soortgelijke metagegevens. Mouseflow verzamelt geen informatie op pagina's waarop deze niet is geïnstalleerd, noch traceert of verzamelt het informatie buiten uw webbrowser. Als u zich wilt afmelden, kunt u dit doen op https://mouseflow.com/opt-out. Als u een kopie van uw gegevens wilt verkrijgen, een correctie wilt aanbrengen of wilt laten wissen, neem dan eerst contact met ons op of neem als secundaire optie contact op met Mouseflow via privacy@mouseflow.com Voor meer informatie, zie Mouseflow's Privacybeleid op http://mouseflow.com/privacy/. Ga naar https://mouseflow.com/gdpr/ voor meer informatie over Mouseflow en GDPR. Ga naar https://mouseflow.com/ccpa voor meer informatie over Mouseflow en CCPA.

Doel van de gegevensverwerking

We gebruiken deze persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden: voor de diensten en bijbehorende functies die wij aan u leveren, monitoring en analyse van het gebruik van onze services door onze klanten, het aan u weergeven van relevant advertentiemateriaal.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens ten behoeve van onze dienstverlening. Dit houdt in dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Komoder of een eed of wettelijke verplichting.

Promotie

We kunnen u marketing-e-mails sturen met betrekking tot onze producten. U kunt uw ontvangst van marketing- en niet-transactionele e-mails beheren door te klikken op de koppeling "unsubscribe" onderaan deze e-mails. U kunt zich echter niet afmelden voor het ontvangen van (transactionele) e-mails met betrekking tot uw gebruikersaccount of prijsaanvraag.

Automatisch verzamelde gegevens

De gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Komoder gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Zolang u cliënt van ons bent zullen wij uw gegevens bewaren. Dit houdt in dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. U kunt dit aan ons doorgeven via e-mail: contact@komoder.nl Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers van Komoder hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij zullen hieronder uitleggen welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U zal dan binnen 30 dagen een reactie ontvangen op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Bovendien heeft u te allen tijde het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft daarnaast altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen zal u van ons een reactie ontvangen op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Ook heeft u altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Komoder in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Bovendien heeft u het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Indien het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Ons gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies voor de volgende doeleinden: het bijhouden van uw invoer in online formulieren, het voorkomen van ongeoorloofde online formulierinzendingen, etc.) U kunt het gebruik van cookies op individueel browserniveau regelen, maar als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kan dit uw gebruik van bepaalde functies of functies van onze services beperken. Door dit Privacybeleid te accepteren, stemt u in met ons gebruik van cookies zoals beschreven in deze sectie.

Contactgegevens

Ons contactpersoon m.b.t. gegevensbescherming is aangewezen op basis van professionele kwaliteiten en, in het bijzonder, deskundige kennis van wetgeving en praktijken inzake gegevensbescherming. Ons contactpersoon heeft de taak ervoor te zorgen dat we altijd voldoen aan onze verantwoordelijkheden onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. contact@komoder.nl // +31 615 671 997

Vraag direct een prijsofferte aan via e-mail!
Neem contact met ons op voor meer informatie! ☟

↘ of bedrijfsnaam

↘ we sturen u onze prijslijst per email

↘ Alleen cijfers zonder scheidingstekens

↘ of regio

↘ Aarzel niet om ons te informeren over uw lengte en gewicht of eventuele relevante gezondheidsproblemen, zodat onze aanbeveling goed voldoet aan uw verwachtingen voldoet.☝ Onze prijslijst is nu slechts één klik verwijderd